TRANSFORMACJA CYFROWA, KOMPETENCJE I PROCESY UCZENIA SIĘSzanowni Państwo,

Jak zmienia się praca w sektorze finansowym w kontekście transformacji cyfrowej i pandemii COVID-19?

Odpowiedzi na to pytanie mają dostarczyć badania prowadzone z inicjatywy i na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, we współpracy z DELab UW. Badania prowadzone są na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety. Pozwoli nam to lepiej zobrazować sytuację polskiego sektora finansowego oraz wskazać działania, które firmy z sektora powinny podjąć, by lepiej przygotować swoje kadry do wyzwań związanych z rewolucją technologiczną, która gwałtownie przyspieszyła w rezultacie pandemii COVID-19.

Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 15 minut. Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą analizowane i opisywane zbiorczo z zachowaniem pełnej anonimowości Państwa i Państwa pracodawców.


Dalej

Pytanie 1 z 44

Płeć:


Wstecz Dalej

Pytanie 2 z 44

Od ilu lat pracuje Pan/i w sektorze finansowym?Wstecz Dalej

Pytanie 3 z 44

Do jakiej kategorii należy Pana/i firma:Wstecz Dalej

Pytanie 4 z 44

Pracę ilu pracowników Pan/i nadzoruje lub iloma pracownikami zarządza - bezpośrednio lub pośrednio?


Wstecz Dalej

Pytanie 5 z 44

Na jakim stanowisku Pan/i obecnie pracuje?Wstecz Dalej

Pytanie 6 z 44

W jakim obszarze działalności Pan/i obecnie pracuje?Wstecz Dalej

Pytanie 7 z 44

Które z poniższych zdań najlepiej opisuje Pana/i firmę?


Wstecz Dalej

Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała Pana/i praca w sektorze finansowym 3 lata temu (lub w momencie jej rozpoczęcia, jeśli pracuje Pan/i krócej).


Wstecz Dalej

Pytanie 8 z 44

Czy 3 lata temu pracował Pan/i na tym samym stanowisku, na którym pracuje Pan/i aktualnie?


Wstecz Dalej

Pytanie 9 z 44

Jeżeli 3 lata temu pracował Pan/i na innym stanowisku, jaka była to funkcja?Wstecz Dalej

Pytanie 10 z 44

Czy w ciągu ostatnich 3 lat doświadczył Pan/i zmiany w zakresie wykonywanych obowiązków wynikających z wdrożenia w Pana/i firmie nowych technologii (systemów informatycznych, oprogramowania specjalistycznego, algorytmów, robotów)?


Wstecz Dalej

Pytanie 11 z 44

W jaki sposób wykonywał Pan/i swoją pracę przed początkiem pandemii (marzec 2020)?


Wstecz Dalej

Teraz proszę skupić się na ostatnim półroczu (okresie od marca do października 2020 roku).


Wstecz Dalej

Pytanie 12 z 44

Czy w trakcie pandemii (od marca 2020 r.) doświadczył Pan/i zmian w sposobie wykonywania swoich obowiązków zawodowych?


Wstecz Dalej

Pytanie 13 z 44

Czy w Pana/i firmie systemy do pracy zdalnej były wykorzystywane przed pandemią COVID-19?


Wstecz Dalej

Pytanie 14 z 44

Z których rozwiązań korzystał Pan/i lub nadal korzysta w ramach pracy zdalnej w swojej firmie? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi:Wstecz Dalej

Pytanie 15 z 44

Na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi pracy zdalnej?

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Nie mam zdania / trudno powiedzieć
Podczas pracy zdalnej mam kłopot z wytyczeniem granicy pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
Możliwość wykonywania zadań zdalnie znacząco zwiększa moją efektywność pracy.
Doświadczam trudności w samodzielnym zorganizowaniu pracy zdalnej i przystosowaniu się do tej formy pracy.
Duża liczba wideokonferencji i spotkań online sprawia, że właściwie nie poczułam/em różnicy przechodząc na pracę zdalną w zakresie możliwości komunikacji i realizacji zadań zawodowych.
Praca zdalna wymaga/ła ode mnie rozwinięcia nowych kompetencji pozwalających sprawnie korzystać z narzędzi, szczególnie kompetencji cyfrowych.
Praca zdalna jest dla mnie uciążliwa, bo w domu nie mam warunków do spokojnej pracy.
Praca poza biurem jest dla mnie znacznie mniej komfortowa, odczuwam fizyczne konsekwencje pracy w warunkach domowych (bóle kręgosłupa, migreny etc.)
Podczas pracy zdalnej odczuwam większy stres i obciążenie psychiczne niż pracując w biurze.
Praca zdalna spowodowała, że nie czuję się już częścią zespołu, w którym dotychczas pracował.
Mój pracodawca sprawnie zorganizował system pracy zdalnej – wyposażył pracowników w niezbędny sprzęt i przekazał dokładne wskazówki co do pracy zdalnej.
W systemie pracy zdalnej odczuwam niewystarczające wsparcie i nadzór przełożonego.

Wstecz Dalej

Pytanie 16 z 44

Z Pana/i punktu widzenia, jakie są największe zalety pracy zdalnej? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które uzna Pan/i za właściwe:
Wstecz Dalej

Pytanie 17 z 44

A jakie są największe wady pracy zdalnej? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które uzna Pan/i za właściwe:
Wstecz Dalej

Pytanie 18 z 44

Czy po pandemii chciał Pan/i nadal pracować zdalnie?


Wstecz Dalej

Pytanie 19 z 44

Gdyby Pan/i wiedział wcześniej, że będzie Pan/i musiał pracować zdalnie, to:


Wstecz Dalej

Pytanie 20 z 44

Czy w trakcie pandemii (od marca 2020 r.) doświadczył Pan/i zintensyfikowania procesów automatyzacji zadań wchodzących w zakres Pana/i obowiązków?


Wstecz Dalej

Pytanie 21 z 44

A jakiego typu zadania wchodzące w zakres Pana/i obowiązków zostały zautomatyzowane w czasie pandemii i w jakim stopniu?

Bardzo wysoka automatyzacja (powyżej 80% czynności) Wysoka automatyzacja (od 51 do 80% czynności Średnia automatyzacja (od 21 do 50% czynności Niska automatyzacja (do 20% czynności) Nie dotyczy
Proste zadania powtarzalne
Obsługa klienta
Doradzanie, rozwiązywanie problemów klienta
Korespondencja bieżąca
Zarządzanie pracą innych
Instruowanie, szkolenie pracowników
Raportowanie
Analiza danych/ informacji
Wizualizacja danych/ informacji
Monitoring realizacji zadań
Podejmowanie decyzji w procesie (np. scoring, wnioski kredytowe)

Wstecz Dalej

Pytanie 22 z 44

Czy Pana/i zdaniem wprowadzone w czasie pandemii rozwiązania automatyzujące wykonywanie zadań wejdą w kanon stałych praktyk w sektorze finansowym?


Wstecz Dalej

Proszę wybiec 5 lat w przód i zastanowić się nad przyszłością Pana/i pracy w sektorze finansowym.


Wstecz Dalej

Pytanie 23 z 44

Jak będzie wyglądała Pana/i praca za 5 lat?


Wstecz Dalej

Pytanie 24 z 44

Pana/i zdaniem, jaka część czynności wchodzących w zakres Pana/i obecnych obowiązków zostanie zautomatyzowana w perspektywie najbliższych 5 lat?


Wstecz Dalej

Pytanie 25 z 44

Czy może Pan/i wskazać czynności wchodzące w zakres Pana/i obowiązków, które Pana/i zdaniem zostaną zautomatyzowane?Wstecz Dalej

Pytanie 26 z 44

Jaki procent Pana/i obowiązków za 5 lat będą stanowiły nowe obowiązki powstałe wskutek rozwoju automatyzacji w Pana/i pracy?


Wstecz Dalej


Przejdźmy teraz do pytań o Pana/i kompetencje.


Wstecz Dalej

Pytanie 27 z 44

Jak ocenia Pan/i poziom swoich kompetencji?

Wysoki poziom Średni poziom Podstawowy poziom Nie mam kompetencji w tym obszarze
Sprawne przechodzenie między sposobami wykonywania pracy (tradycyjnym, zdalnym, hybrydowym)
Praca w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie ludźmi w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Inteligencja emocjonalna (np. zrozumienie dla ograniczeń zdrowotnych i rodzinnych)
Zdalne uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i platform online
Radzenie sobie z niepewnością i stresem, odporność na kryzysy
Praca i współpraca z systemami opartymi na sztucznej inteligencji
Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wstecz Dalej

Pytanie 28 z 44

Pana/i zdaniem, w jakim stopniu dane kompetencje będą istotne na Pana/i stanowisku w ciągu kilku lat przy dalszym rozwoju transformacji cyfrowej, technologii i automatyzacji pracy?

W wysokim stopniu W średnim stopniu W małym stopniu Nie mam zdania
Sprawne przechodzenie między sposobami wykonywania pracy (tradycyjnym, zdalnym, hybrydowym)
Praca w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie ludźmi w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Inteligencja emocjonalna (np. zrozumienie dla ograniczeń zdrowotnych i rodzinnych)
Zdalne uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i platform online
Radzenie sobie z niepewnością i stresem, odporność na kryzysy
Praca i współpraca z systemami opartymi na sztucznej inteligencji
Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wstecz Dalej

Pytanie 29 z 44

Czy bierze Pan/i udział w szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę lub/i organizowanych samodzielnie?


Wstecz Dalej

Pytanie 30 z 44

Z jakiego powodu bierze Pan/i udział w kursach, szkoleniach i warsztatach poszerzających Pana/i kompetencje? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi:Wstecz Dalej

Pytanie 31 z 44

Jakie kompetencje rozwija Pan/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów zapewnianych przez pracodawcę?

W wysokim stopniu W średnim stopniu W małym stopniu Nie rozwijam
Sprawne przechodzenie między sposobami wykonywania pracy (tradycyjnym, zdalnym, hybrydowym)
Praca w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie ludźmi w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Inteligencja emocjonalna (np. zrozumienie dla ograniczeń zdrowotnych i rodzinnych)
Zdalne uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i platform online
Radzenie sobie z niepewnością i stresem, odporność na kryzysy
Praca i współpraca z systemami opartymi na sztucznej inteligencji
Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wstecz Dalej

Pytanie 32 z 44

Czy kryzys pandemiczny przyczynił się do wzrostu liczby szkoleń zapewnianych przez pracodawcę w Pana/i firmie?


Wstecz Dalej

Pytanie 33 z 44

Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którym Pana/i się zgadza:


Wstecz Dalej

Pytanie 34 z 44

Jakie kompetencje rozwija Pana/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów poza miejscem pracy (niefinansowanych przez pracodawcę)?

W wysokim stopniu W średnim stopniu W małym stopniu Nie rozwijam
Sprawne przechodzenie między sposobami wykonywania pracy (tradycyjnym, zdalnym, hybrydowym)
Praca w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie ludźmi w zespole rozproszonym (hybrydowym lub online) z użyciem narzędzi cyfrowych
Inteligencja emocjonalna (np. zrozumienie dla ograniczeń zdrowotnych i rodzinnych)
Zdalne uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i platform online
Radzenie sobie z niepewnością i stresem, odporność na kryzysy
Praca i współpraca z systemami opartymi na sztucznej inteligencji
Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wstecz Dalej

Pytanie 35 z 44

Jak określił Pan/i postawę działu HR w Pana/i firmie wobec zmian na rynku pracy wynikających z postępującej transformacji cyfrowej w sektorze finansowym?


Wstecz Dalej

Pytanie 36 z 44

Jak określił Pan/i postawę Zarządu w Pana/i firmie wobec zmian na rynku pracy wynikających z postępującej transformacji cyfrowej w sektorze finansowym?


Wstecz Dalej

Pytanie 37 z 44

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami?

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Nie mam zdania / trudno powiedzieć
Jestem przekonan, że za kilka lat na moim stanowisku będę współpracował ze sztuczną inteligencją i/lub robotem.
Kompetencje i umiejętności, które mam teraz, pozwolą mi stabilnie pracować w banku jeszcze przez co najmniej kilka lat.
Sektor finansowy jest pewnym i bezpiecznym miejscem pracy w dobie transformacji cyfrowej.
Ze względu na postępującą automatyzację i cyfryzację sektora finansowego czuję niepokój o moją pracę.
W ciągu najbliższych 5 lat w moim banku dojdzie do masowych zwolnień z powodu automatyzacji procesów.
Pracownicy mojej firmy są świadomi nadchodzących zmian w pracy w sektorze finansowym.
W ciągu najbliższych lat muszę podnieść moje umiejętności aby utrzymać zatrudnienie w sektorze lub się przekwalifikować.

Wstecz Dalej

Pytanie 38 z 44

Wykształcenie:


Wstecz Dalej

Pytanie 39 z 44

A czy skończył Pan/i studia podyplomowe (np. MBA)?:


Wstecz Dalej

Pytanie 40 z 44

W jakim obszarze zdobył Pan/i wyższe wykształcenie?Wstecz Dalej

Pytanie 41 z 44

Prosimy o dokładniejsze określenie zdobytego wykształcenia:Wstecz Dalej

Pytanie 42 z 44

Prosimy o dokładniejsze określenie zdobytego wykształcenia:Wstecz Dalej

Pytanie 43 z 44

Prosimy o dokładniejsze określenie zdobytego wykształcenia:Wstecz Dalej

Pytanie 44 z 44

Wiek:


Wstecz